Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Hans Peter Nigmann

29. 4. 2022

Ing. Josef Staněk

1. 11. 2004

Viktor Dadák

3. 7. 2003

Mgr. Pavel Musil

21. 12. 2005

Ing. Leo Černý 

20. 10. 2010

JUDr. Jiří Brož, CSc.

16. 6. 2010

JUDr. Jiří Hronovský

14. 10. 2018

Ferdinand Hampl

 

 

JUDr. Rudolf Palát

10. 8. 2009

Hana Ryšavá

 

 

Jiřina Čapková – Bendová 

prosinec 2006

Ing. Václav Švirga

květen 2015

JUDr. Antonín Hanusík

16. 4. 2016

Marcella Bayerová

07. 06. 2023

Stanislav  Drahorád 

9. 12. 2010

Ing. Jiří Havlík 

říjen 2009

Mgr. Jozef Vaško 

 

 

Anna Stöhrová

15. 12. 2016

Josef Šejvl

24. 10. 2016

Jiří Krčmář

2. 7. 2019

Josef Pospíchal

12. 11. 2019

 

 

Hans Peter Nigmann è k celní stráži Rakouska nastoupil v r. 1975, po ukončení vojenské služby ve řadách OSN v Egyptě a v Sýrii. Prvním místem výkonu služby byla rakousko – švýcarská hranice.  Postupně si doplňoval odborné vzdělání a od r. 1977 nastoupil  ke kriminální službě  rakouské celní stráže (Zollwache).  V r. 1982 po absolvování šestiměsíčního odborného studia byl jmenován do funkce „Bezirkinspektor“ a   pracoval  v protidrogové skupině. Později byl jmenován vedoucím celního úřadu na hranicích Feldkirch/Nofels, ale po čase se vrátil zpět  ke kriminální službě v rámci celní vyhledávací služby, kde byl jmenován  do hodnosti „Chefinspektor“.  Práce v celní stráži ho velice naplňovala.  Nemohl se smířit se skutečností, že rakouská celní stráž  jako nejstarší ozbrojená složka v Evropě po několika staletích končí svoji existenci a její příslušníci měli možnost přejít k finančním úřadům resp. policii a raději na vlastní žádost odešel do důchodu. Pan Hans Peter Nigmann obdržel v r. 1994 od spolkového prezidenta zlatou medaili  za službu spolkové republice. Hans Peter Nigmann je presidentem Spolku celních úředníků celní stráže Rakouska – země Vorarlberg. Od r. 2001 úzce spolupracuje se Spolkem celníků ČR a je velkým propagátorem vzájemné spolupráce mezi oběma partnerskými organizacemi. Hans Peter Nigmann zemřel dne 29. 4. 2022. Čest jeho památce.

nahoru na seznam

 

Ing. Josef Staněk è dlouholetý ředitel celnice Brno.  V závěru  své kariéry odvedl obrovský kus práce na tvorbě vysvětlivek k celnímu sazebníku. Jistě je má v povědomí i mladší celnická generace z doby jeho působení jako lektora v OCK či při VCZ. Jeho délka služby u celní správy přesáhla úctyhodných 45 roků!!! Údaj jistě hodný zápisu do celní knihy rekordů. Stovky celníků jistě vzpomínají na ing. Staňka i jako na vynikajícího odborníka s osobitým valašským humorem. Pan ing. Staněk zemřel dne 1. 11. 2004. Čest jeho památce.

 nahoru na seznam

Viktor Dadák è v rodném listě má rok narození 1909. K celní správě  nastoupil v r. 1931 a od r. 1934 byl členem Spolku Československých celních úředníků. V aktivní službě setrval, až do r. 1973 kdy odcházel do důchodu z funkce vedoucího tehdejší celní odbočky v Prostějově. Během služby u celní správy prošel celnicemi v Č. Těšíně, Bohumíně, Vidnavě, Šumperku, a nakonec zakotvil v Prostějově. Pan Viktor DADÁK zesnul dne 3. července 2003 v požehnaném věku 94 let.

nahoru na seznam 

Mgr. Pavel Musil è byl dobře znám zejména v jihočeském regionu. K celní správě nastoupil v roce 1957 na  celnici Karlovy Vary. V roce 1970 pracoval na Ústřední celní správě v Praze a od roku 1970 do roku 1984 byl ředitelem celnice České Budějovice. Od roku 1985 pracoval na podnikovém ředitelství Jihočeských státních lesů, protože byl donucen z našich řad odejít. Po rehabilitaci v roce 1990 se však vrátil zpět k Celní správě a pracoval na celním úřadě České Budějovice až do 1. 1. 2000, kdy odešel do důchodu. Od roku 1969 byl lektorem celní školy se zaměřením na výuku zbožíznalství, a to komodity stroje – přístroje. Pan Mgr. Pavel Musil zemřel dne 21. 12. 2005 ve věku 71 let.

nahoru na seznam

Ing. Leo Černý è v roce 1957 nastoupil k celní správě, kde pracoval až do roku 1997. Od roku 1974 pracoval ve vedoucích funkcích na Generálním ředitelství cel. Dlouhé roky působil také v různých odborářských funkcích. Po více jak 34 letech působení v celní správě byl nucen z vážných zdravotních důvodů odejít do invalidního důchodu. Zemřel 20. 10. 2010 ve věku 72 let.

nahoru na seznam

JUDr. Jiří Brož, CSc. è za dobu svého dlouholetého působení v celní správě se stal pro několik generací celníků pojmem. Je  celníkem  s velkým „C" a  jak sám,  se sobě vlastní skromností a elegancí při přebírání ocenění Světové celní organizace uvedl, má v občanském průkazu o průběhu zaměstnání jen 2 razítka – obě mu „vtiskla" celní správa. První při nástupu (1955 na MZO, od 1. 1. 1958 ÚCS) a druhé při jeho odchodu do důchodu (20. 12. 1991) po předchozím uvolnění pro práci FMZO v zahraničí. V letech 1977 a 1978 byl po dvě funkční období presidentem Rady pro celní spolupráci (dnešní WCO). Včele celní správy stál celých 22 let ve funkci generálního ředitele. Zemřel 16. 6. 2010 ve věku nedožitých 81 let.

nahoru na seznam

JUDr. Jiří Hronovský è za dobu svého působení v celní správě (1. 8. 1958 až 30. 4. 1996), prošel nejen různými místy působení (Náchod, Děčín, Praha, Miletín, Dobřív, Rozvadov), ale i peripetiemi funkčními. Po létech úspěšné činnosti v oblasti vzdělávání a školicích středisek (zejména absolventi celních kurzů v Miletíně a Dobřívi jistě dobře pamatují) vykonával v letech 1990 až 1993 funkci nejvyšší – generálního ředitele CS. Byl i poradcem ministra financí pro oblast celnictví. Zemřel 14. 10. 2018.

nahoru na seznam

Ferdinand Hampl è v rakouské celní stráži působil od r. 1958. Prošel od základů pestrou škálou funkcí, přes vrchního lektora celního tarifu až po vrchního vládního radu. Do důchodu odcházel v r. 2001 z funkce personálního ředitele celní stráže pro spolkové země Vídně, Dolních Rakous a Sedmihradska. I v důchodu zůstává hlavním reprezentantem Rakouska v asociaci celních muzeí (IACM), má na „svědomí" zajímavou expozici celnictví ve vídeňské celní škole. Panu Hamplovi bylo uděleno čestné členství za pomoc při navázání kontaktů a vzájemných vztahů mezi Svazem úředníků celní stráže Rakouska a Spolkem celníků ČR.

nahoru na seznam

JUDr. Rudolf Palát è nastoupil k celní správě v roce 1964 na celnici v Horním Dvořišti. V roce 1970 byl přemístěn na celnici v Ústí nad Labem, celní odbočku Chomutov, jako její vedoucí. Zde působil po dobu pěti let. V roce 1975 odešel na Celní ředitelství pro ČSR na celně právní oddělení. Od roku 1979 do roku 1984 zastával funkci náměstka ředitele Celního ředitelství pro ČSR, v témže roce přešel na Ústřední celní správu, na oblast vzdělávání, kde byl až do svého odchodu do důchodu v roce 1997. Po dobu 25 let zastával lektorskou činnost, zejména pak výukou jeho oblíbeného předmětu státní a správní právo. Zemřel 10. 8. 2009

nahoru na seznam

Hana Ryšavá è promovaná právnička, nastoupila po ukončení studia na PF UK na Ústřední celní správu jako referentka právního oddělení. V roce 1970 po vytvoření Celního ředitelství pro ČSR byla jmenována do funkce vedoucí celně právního oddělení, kterou vykonávala téměř 20 let. Mnoho let působila jako lektorka v kurzech Celné správy a v Celní škole, kde přednášela nejprve předmět zákazy a omezení a pak devizové právo.

nahoru na seznam

Jiřina Čapková – Bendová è není třeba celníkům příliš představovat, a to zejména těm, kteří v minulosti prošli Celní školou v Dobřívi. K celní správě nastoupila v roce 1960, po odchodu svého otce, který působil jako celní ředitel, do důchodu. Na tehdejší celnici Plzeň pracovala v různých funkcích. Od založení Celní školy působila v lektorském sboru a to jak v katedře předpisové tak zbožíznalecké a podílela se i na převodu Československého celního sazebníku na tzv. Bruselskou technickou nomenklaturu. Na podzim roku 1972 byla pověřena funkcí vedoucí celní školy Dobřív. Funkci vykonávala až do svého odchodu do důchodu  v roce 1985. Za tuto dlouhou dobu se podílela na výchově mnoha mladých, nových celníků, z nichž mnozí na ni rádi vzpomínají dodnes. Paní kolegyně Čapková – Bendová zemřela v prosinci 2006.

nahoru na seznam

Ing. Václav Švirga è k celní správě nastoupil v únoru roku 1947 a to k celnici Ostrava, kde pracoval a plnil různé úkoly do roku 1967. Při zaměstnání vystudoval VŠE v Praze, fakultu zahraničního obchodu (a to nutno zdůraznit, bez jakýchkoliv úlev ze strany zaměstnavatele). Promoval v roce 1962 a stal se tak prvním celníkem, který dálkově vystudoval VŠE. V letech 1967 – 1969 zastával funkci vedoucího celní odbočky Chalupki, celnice Ostrava. V letech 1969 – 1972 se zúčastnil na pracích souvisejících s přípravou a uváděním do života „Bruselské technické nomenklatury“ na tehdejší Ústřední celní správě, na útvaru „celního tarifu“. Po odchodu z ÚCS byl jmenován v roce 1972 náměstkem ředitele Celnice Břeclav. Tuto funkci vykonával do 1982, kdy odešel do zaslouženého starobního důchodu. Od roku 1969 byl členem lektorského sboru Celní školy se zaměřením na výuku zbožíznalectví a to komodity – celní chemie. Stál u zrodu nejen tohoto předmětu, ale celého systému celního školství. Zemřel v květnu 2015.

nahoru na seznam

JUDr. Antonín Hanusík è k celní správě nastoupil v roce 1956 na tehdejší celnici Ústí nad Labem – ústřednu. Od roku 1966 do r. 1971 zde pracoval ve funkci zástupce vedoucího celnice. Z politických důvodů – odsouzení okupace spřátelených armád v r. 1968 byl v roce 1971 odvolán z funkce zástupce vedoucího celnice a v r. 1977 s ním byl rozvázán pracovní poměr. Do roku 1990 pak postupně pracoval mimo celní správu v OÚNZ Ústí n. L., Pozemních stavbách a Českých drahách. V roce 1990 se na měsíc vrátil na celnici Ústí nad Labem, aby byl následně jmenován ředitelem celnice Děčín. Od roku 1992 byl na celnici Ústí nad Labem jmenován do funkce ředitele, ve které působil do roku 1998. V roce 1994 na GŘC Praha pověřen funkcí náměstka generálního ředitele. Od roku 1998 do odchodu do starobního důchodu v roce 2000 působil ve funkci vedoucího právního oddělení CŘ Ústí nad Labem. I přes to, že do řad Spolku celníků nevstoupil (důvodem bylo i založení ústeckého klubu celníků až po jeho odchodu do důchodu), byl jeho velkým propagátorem. Po celou dobu svého působení v CS se aktivně zúčastňoval sportovních i společenských akcí a o činnost celní správy se nepřestal zajímat ani po svém odchodu z řad aktivních zaměstnanců. Zemřel 16. 4. 2016 ve věku 78 let.

nahoru na seznam

Marcella Bayerová è k Celní správě nastoupila v roce 1964 na Celnici Praha – Ruzyně, kde pracovala do roku 1970, kdy byla z důvodu nesouhlasu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy přeložena na Celnici Praha. Na Celnici Praha pracovala na celním oddělení a celní odbočce Praha – pošta. V roce 1989 byla rehabilitována a mohla se vrátit zpět na Celnici Praha – Ruzyně. V roce 1990 byla přeložena na ÚCS, do útvaru Institutu výchovy, kde zastávala funkci pedagogické vedoucí celní školy ve Štěchovicích. V roce 1991 odešla do důchodu. Po založení Spolku celníků se začala aktivně podílet na práci Spolku celníků, její příspěvky na konto „Celník v tísni“ nejsou zanedbatelné, aktivně se zúčastňuje akcí klubů Spolku celníků. Zemřela 7. 6. 2023 ve věku 92 let.

nahoru na seznam

Stanislav Drahorád è k celní správě nastoupil v roce 1959 od tehdejší Československé lidové armády, kde působil jako důstojník u Pohraniční stráže. V celní správě nepřetržitě pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1983. Za své aktivní činnosti v celní správě se podílel na různých akcích, z kterých bychom chtěli jmenovat zahájení činnosti nově vzniklé celní odbočky v České Třebové. V sedmdesátých létech působil v tehdy vznikající celně vyhledávací službě, kterou v Hradci Králové založil a léta v ní pracoval ve vedoucí funkci. Podílel se svou precizní prací na odhalování nelegálních vývozů a dovozů při tehdejších cestách „Lunaparků“ do SSSR a Polska. Podílel se na odhalování nelegálních dovozů zboží, převážně osobních automobilů. Vždy patřil k těm celníkům, kteří svou prací, precizností, dobrou přípravou a znalostí předpisů, dělali dobré jméno celní správě. Ještě několik let po odchodu do důchodu přicházel mezi své bývalé spolupracovníky, co by brigádník. Vždy předával své bohaté zkušenosti svým mladším kolegům. Zemřel 9. 12. 2010 ve věku 89 let.

nahoru na seznam

Ing. Jiří Havlík è k celní správě nastoupil v roce 1969 na tehdejší Ústřední celní správu, jako vedoucí celního tarifu. Jak sám pan Ing. Jiří Havlík říká „běh mého života mě připravil na celničinu v pravém slova smyslu“, neboť otec pana Ing. Havlíka byl členem finanční stráže Československa a sloužil na východním Slovensku v maďarské oblasti. V šedesátých letech minulého století byl vyslán jako delegát Ministerstva zahraničního obchodu do Bruselu, kde byl v úzkém styku s Radou pro celní spolupráci. Díky aktivitám pana Ing. Havlíka se podařilo dohnat zpoždění, které měla tehdejší ČSSR proti evropskému celnictví. Z titulu funkce vedoucího celního tarifu vedl jednání s tehdejší EFTOU (Evropské sdružení volného obchodu). Za svoji práci byl Radou pro celní spolupráci odměněn diplomem. Zemřel v říjnu 2009 ve věku 82 let.

nahoru na seznam

Mgr. Jozef Vaško è v řadách Celní správy začínal na Colnom úrade Bratislava v době existence federální republiky Československé. Působil na více pracovištích ve vnitrozemí i na hranici. Od roku 1994 se podílel na rozvoji oddelenia Tranzitu na Colnom riaditeľstve Slovenskej republiky, kde pracoval celých 11 roků. Byl členem týmu, který se ve Slovenské republice podílel na realizaci projektu přistoupení k Dohodě o společném tranzitním režimu a později na procedurální části projektu NCTS. Svoje zkušenosti a poznatky s láskou odevzdával mladším kolegům v základních, odborných a speciálních kurzech v době své lektorské činnosti v rámci Institutu vzdelávania. V roce 2003 byl jedním z iniciátorů obnovení spolkové činnosti na Slovensku a je jeho zakládajícím členem. Na ustavujícím sněmu v roce 2004 byl zvolený do funkce předsedy Spolku colníkov SR. V roce 2005 byl oceněný malou zlatou medailí za rozvoj Spolku colníkov. V aktivní činnosti v rámci Spolku colníkov SR pokračuje a prosazuje myšlenky vzájemné spolupráce a kolegiality i poté, co odešel z řad Colnem správy SR v roce 2007.

nahoru na seznam

Anna Stöhrová è se nar. 26. 7. 1915 v beskydských Hamrech. K celní správě nastoupila po 2. Světové válce v r. 1946 u CÚ Český Těšín. Byla první ženou, která byla zaměstnána u CÚ. Jako celníčka pracoval v Českém Těšíně až do svého odchodu do důchodu v  r. 1976. Pak ještě dalších pět let na žádost CÚ vypomáhala jako důchodce. Mnozí mladší kolegové s Českého Těšína rádi vzpomínají na společné služby. V kolektivu celníků byla vždy oblíbená a svou práci vždy milovala. Zemřela 15. 12. 2012 ve věku 97 let.

nahoru na seznam

Josef Šejvl è narodil se 26. dubna 1937. Po vojenské základní službě nastoupil dne 2. listopadu 1959 k celní správě a jeho prvním pracovištěm byla celní odbočka - železniční přechod v polském Międzylesie, který byl otevřen jako jeden z prvních ve společných službách na polské hranici dne 31. května 1959.   Po dostatečné praxi a získaných zkušenostech byl jmenován ředitelem celnice Lichkov, která byla později přejmenována na celnici Králíky. Funkci ředitele celnice vykonával více jak dvacet let. Po roce 1990 začal přednášet v celních školách, zejména v základním celním kurzu a podílel se tak na vzdělávání mladé celnické generace. Do důchodu odešel v roce 1997 po 38 letech služby. Zemřel dne 24. 10. 2016.

nahoru na seznam

Jiří Krčmář è dlouholetému příslušníkovi celní správy bylo uděleno čestné členství Spolku celníků u příležitosti jeho životního jubilea. Po dobu aktivní služby zastával různé řídící funkce a také se významným způsobem zapsal do historie celní správy a povědomí celníků svým podílem na výchově mladých celníků jako lektor vzdělávacích zařízeních celní správy, kde desítky let působil v oblasti textilního zbožíznalství a tarifování. Zemřel dne 2.7.2019 ve věku 88 let.

nahoru na seznam

Josef Pospíchal è  narodil se v roce 1936 v Sušici. Od mládí se věnoval ilustracím ve svých školních sešitech, později dělal scénografii pro sušické ochotníky. Od roku 1955 pracoval na celní odbočce v Sušici. V roce 1968 odešel do Prahy jako redaktor časopisu Clo douane. Od 1969 až do konce své služební kariéry v roce 1998 sloužil v Železné Rudě, nejdříve na silničním později železničním přechodu. Věnoval se ilustraci knih, např. učebnic pro školní děti. Vystavoval v několika zemích světa, ale největší stopu zanechal v časopise Dikobraz, pro který kreslil v letech 1968–1994. Pro Spolek celníků vypracoval grafické návrhy, které se používali k propagaci celnického plesu. Zemřel dne 12.11.2019 ve věku 83 let.

nahoru na seznam